Day 1 - Hells RevengeDay 2 - Moab Rim & taste of Pritchett CanyonDay 3 - Poison SpiderDay 4 - Pritchett Canyon